ระบบนัดหมาย-ออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19

เพื่อการเดินทางต่างประเทศ Vaccine Passport

เวลาทำการ 9.00-15.00 น.

***Covid-19 Vaccine Passport for Travel Abroad***เอกสารในการยื่นขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Vaccine Passport)

Required Documents for Covid-19 Vaccine Passport Application

ในกรณีท่านยื่นขอพาสปอร์ตด้วยตัวเอง กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
To apply for a Covid-19 vaccine passport, please have on hand the following documents:
If applying in-person:
1) บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
- Original valid ID card and a signed photocopy.
2) พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา
- Original passport valid for a minimum of 6 months and a signed photocopy
3) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เมื่อครบ 2 เข็ม พร้อมสำเนา โดยต้องมี QR code เพื่อสแกนตรวจสอบข้อมูลได้
- Original Covid-19 vaccination certificate of Thailand with embedded QR code and a signed photocopy.
4) ค่าบริการ 50 บาท/เล่ม
- THB 50 fee per application.
เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เมื่อครบ 2 เข็มต้องมี QR code เพื่อสแกนตรวจสอบข้อมูลได้
- Your Covid-19 vaccination certificate of Thailand with embedded QR code must be presented.

ในกรณีมอบอำนาจ กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

If applying through an authorized representative, please provide both of the following documents:

1. เอกสารของผู้เดินทาง
Documents of the applicant:
- บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
Original valid ID card and a signed photocopy.
- พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา
Original passport valid for a minimum of 6 months and a signed photocopy.
- เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เมื่อครบ 2 เข็ม พร้อมสำเนา โดยต้องมี QR code เพื่อสแกนตรวจสอบข้อมูลได้
Original Covid-19 vaccination certificate of Thailand with embedded QR code and a signed photocopy.
- ค่าบริการ 50 บาท/เล่ม
THB 50 fee per application


2. เอกสารของผู้ได้รับมอบอำนาจ
Documents of the authorized representative:
- บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
Original valid ID card and a signed photocopy.
- หนังสือมอบอำนาจตัวจริง (1 ฉบับต่อ 1 พาสปอร์ต)
- Original Power of Attorney. One for each vaccine passport application.
- มอบอำนาจได้ไม่เกิน 5 คน ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 คน ต่อ 1 วัน และจะต้องลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล จองสิทธิทุกคน
Maximum of 5 applicants per representative per day.
Each applicant must make an online reservation separately.

*กรณีที่ท่านมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วแต่ต้องการเพิ่มเติมเข็มที่ 3 และ/หรือ 4 กรุณานำเล่มเดิมมายื่นพร้อมเอกสารข้างต้น (ค่าบริการเพิ่มเติม 50 บาทต่อครั้ง) ทั้งนี้ ท่านจะต้องกลับมารับเล่มคืนในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป เช่น หากท่านยื่นวัคซีนพาสปอร์ตเล่มเก่าเพื่อเพิ่มเติมเข็มที่ 3 และ/หรือ 4 ในวันจันทร์ที่ 6 ธ.ค. ท่านสามารถมารับเล่มคืนได้ในวันศุกร์ที่ 17 ธ.ค.
If you want to update your vaccine passport with the addition of the 3rd and/or 4th booster doses, please bring your existing vaccine passport along with the above mentioned documents (No update fee). The vaccine passport will be ready for pickup on Friday of the following week. For example: If you submit your current vaccine passport on Monday, 6 Dec, you will be able to pick it up on Friday, 17 Dec.
Download...หนังสือมอบอำนาจ...(คลิกที่นี่)

เปิดบริการตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.จันทร์-ศุกร์(เว้นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์)จำนวนที่150 คน/วัน (เฉพาะจอง Online เท่านั้น ไม่รับ walk in)

Opening Hours: Mon-Fri: 9 am - 3 pm. Closed on weekends and public holidays Limited to 100 people per day by online appointment only. No walk-ins.